Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
  
Gdzie zamieszczać przychody z tytułu refundacji wynagrodzeń lekarzy rezydentów?

Przychody z tytułu refundacji wynagrodzeń rezydentów powinny być zamieszczone w wierszu - Przychody z innych tytułów. Jednocześnie koszty wynagrodzeń refundowanych powinny się znaleźć w wierszu h1 - refundowane wynagrodzenia rezydentów.Po stronie kosztowej wykazaliśmy wynagrodzenia rezydentów w dwóch wierszach: refundowane i ze środków własnych. Jednakże wynagrodzenia ze środków własnych w pozycji h2 są premiami dla tych samych lekarzy rezydentów. Jak wykazać ich etaty w Tab1?

Jeżeli wynagrodzenie ze środków własnych jest tylko premią (nie dodatkowym dyżurem poza pracą rezydenta w normalnej ordynacji), to wówczas pozycja etatów h2 w Tab1 może pozostać niewypełniona (koniecznie natomiast prosimy o podanie liczby etatów w wierszu h1 w Tab1). W takim jednak przypadku prosimy o wpisanie wyjaśnienia/komentarza do pozycji h2.
W przypadku dyżurów pełnionych przez rezydentów - należy wypełnić pozycję h2 zarówno po stronie kosztowej, jak i etatów.Z jaką szczegółowością mamy przedstawić analitykę w pliku FK?

Prosimy o przedstawienie analityki w stopniu jak najbardziej szczegółowymCzy zostawić sumy pośrednie w analityce?

Nie, prosimy przedstawić analitykę bez żadnych sum, ani pośrednich ani całkowitychCo to znaczy, że analityka powinna być przedstawiona w stopniu jak najbardziej szczegółowym?

ANALITYKA powinna być przedstawiona w stopniu jak najbardziej szczegółowym, tzn. zgodnie z Państwa planem kont powinny być ukazane konta analityczne kosztów bezpośrednich (np. Antybiotyki, Cytostatyki, Leki po przeszczepie, Leki recepturowe, Pozostałe leki, Płyny, Osocze, krew, Leki z darów, Nici chirurgiczne, Środki opatrunkowe, Soczewki, Jednorazowy sprzęt med. ogól. stosowania, Jednorazowy sprzęt anestezjologiczny itd - jest to tylko przykład, Państwo przedstawicie takie konta analityczne leków i wyrobów medycznych, jakie istnieją w Państwa jednostce) oraz kosztów pośrednich, np. izba przyjęć, blok operacyjny, itd.Jak przedstawić analitykę kosztów pośrednich w OPKu podstawowym, np. oddziale chirurgii?

W zakładce ANALITYKA prosimy o ukazanie kosztów pośrednich w danym OPKu w taki sposób, żeby przedstawić alokowane koszty pośrednie z poszczególnych OPKów pomocniczych, np. izba przyjęć - kwota, blok operacyjny - kwota, pracownia RTG - kwota itd.Oddział wewnętrzny ma 2 kody resortowe. Czy mamy je oba wpisać do wiersza z kodem resortowym?

Prosimy wpisać po przecinku wszystkie kody resortoweOPK pomocniczy nie jest zarejstrowany w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą i w związku z tym nie ma kodu resortowego. Czy możemy pozostawić niewypełnione pole dotyczące kodu resortowego?

W przypadku niezarejestrowania komórki/ośrodka powstawania kosztów w Rejestrze, należy przypisać teoretyczny kod resortowy charakteryzujący specjalność ośrodka powstawania kosztów zgodny z cześcią VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnychKod resortowy nie odpowiada nazwie, ale został wpisany poprawnie. Co zrobić w takiej sytuacji?

Szpitale często nazywają oddziały inaczej niż wskazuje na to kod resortowy. Jeżeli nazwa wpisana w formularzu jest zgodna ze stanem rzeczywistym, a sprawdzenie pokazuje błąd, prosimy o przesłanie do nas stosownej informacji, a my dodamy kolejne nazwy do słownika nazw OPK.Gdzie zamieszczać przychody z tytułu refundacji wynagrodzeń lekarzy rezydentów?

Przychody z tytułu refundacji wynagrodzeń rezydentów powinny być zamieszczone w wierszu - Przychody z innych tytułów. Jednocześnie koszty wynagrodzeń refundowanych powinny się znaleźć w wierszu h1 - refundowane wynagrodzenia rezydentów.Czy przychody np. z tytułu chemioterapii zamieszczać w przychodach oddziału onkologicznego?

Tak, jeśli koszty związane z chemioterapią znajdują się w kosztach oddziału onkologicznego. Zasadą ogólną jest, że w oddziale zamieszczamy te rodzaje przychodów, które są współmierne z kosztami zaksięgowanymi w danym oddziale.Jak korygować przychody w przypadku pacjentów, którzy przechodzą z oddziału na oddział?

Prosimy przekazać nam przychody w takiej wysokości, w jakiej wykazujecie je Państwo na potrzeby wewnętrzne. Jeśli w jednostce są one korygowane za pomocą rozliczeń wewnętrznych, prosimy o ich dokonanie. Jeśli jednostka nie dokonuje takich rozliczeń, prosimy wykazać koszty na oddziale wypisującym pacjenta.Gdzie w pliku FK zamieszczać przychody z tytułu refundacji wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek?

Prosimy o zamieszczenie ich w wierszu "Przychody z innych tytułów".Czy wykazywać w pozostałych przychodach odpis równoległy do amortyzacji środka trwałego zakupionego z dotacji a zaksięgowanego w pozostałych przychodach operacycjnych?

Jeśli dotacja otrzymana jest na zakup środka trwałego to przychód uznawany jest proporcjonalnie do dokonanych odpisów amortyzacyjnych - zatem tak, możecie Państwo wykazywać je w pozycji "Przychody z innych tytułów" w arkuszu FK.OPK.Nie prowadzimy księgowości w ten sposób, żeby móc wypełnić pozycje - koszty leków i wyrobów medycznych przypisywanych i nieprzypisywanych na pacjenta. Co w takiej sytuacji?

W takim przypadku prosimy oszacować te koszty. Możemy zaproponować metodę (o ile nie mają Państwo swojej dokładniejszej metody): przyjąć, że całość kosztów leków jest przypisywanych na pacjenta, zaś wyrobów medycznych - tylko tych wysokocennych. W przypadku wyrobów medycznych o cenie jednostkowej niższej niż 5 zł, proponujemy obliczyć ich udział procentowy w obrocie magazynowym, i później tym procentem obliczyć udział kosztów wyrobów medycznych nieprzypisywanych na pacjenta w koszcie całkowitym wyrobów medycznych.Czy w wierszu D - Procedury - zamieszczamy koszty procedur medycznych przypisywanych do pacjenta?

Tak, do procedur w wierszu D należy zaliczyć koszty procedur medycznych nabytych na zewnątrz oraz zrealizowanych w ośrodkach działalności pomocniczej.Co wypisywać w pozycji d2 w Tab1 - rzeczywista ilość godzin pracy sal operacyjnych funkcjonujących w ramach OPK?

W pozycji tej prosimy o wpisanie czasu pobytu na sali operacyjnej (czas zajętości sali)Co wypisywać w pozycji E w Tab1 - lekarze jakich specjalności są zatrudnieni w danym OPK?

W tej pozycji prosimy o wymienienie po przecinku specjalności lekarskich, np. chirurgia ogólna, anestezjolog. Nie jest konieczne uszczegóławianie np. w trakcie specjalizacji itd.Nie rejestrujemy rzeczywistej ilości godzin pracy personelu lekarskiego realizowanej poza OPK w poz.e1 w Tab1. Co w takiej sytuacji?

Wystarczy oszacowanie takiej ilości godzinNie jesteśmy w stanie podać etatów lekarzy za realizację procedur medycznych, ponieważ wynagrodzenia za procedurę są de facto premią dla lekarzy pracujących w normalnej ordynacji. Co w takiej sytuacji?

W takim przypadku prosimy i po stronie kosztów i po stronie etatów wypełnić tylko pozycję f1 (normalna ordynacja) i pominąć pozycję f4 (zrealizowane procedury).W jaki sposób ustalić liczbę godzin pracy lekarzy, którzy są zatrudnieni - każdy na jeden etat - i dodatkowo realizują dyżury?

Jeśli nie macie Państwo dokładnej ewidencji godzin pracy proszę spróbować oszacować godziny w następujący sposób: suma ilości etatów wszystkich lekarzy x 160 godzin i suma ilości godzin dyżuru (dni robocze x 16 i 25/60 + dni wolne x 24) x ilość dyżurujących lekarzyKiedy korygować godziny spędzane przez lekarzy poza OPK (pozycja e1 w Tab1)?

Należy je korygować wówczas, jeśli wynagrodzenie jest księgowane na OPK a praca jest realizowana poza OPK (praca w poradni, bloku, pracowni, a wynagrodzenie pozostaje w oddziale).
Generalna zasada: wynagrodzenia personelu powinny być ujmowane w OPKu, na rzecz którego ten personel pracuje. Jeśli jednak zdarza się, że lekarze wykonują pracę także na innych oddziałach, prosimy wypełnić wiersz e1 w Tab1 czyli wykazać godziny lekarza poza OPKiem zatrudnienia.W związku z koniecznością przekazania informacji o etatach w Tab1, proszę o wytyczne, czy liczba etatów w Tab1 ma być sumą stanów zatrudnienia na koniec każdego miesiąca?

W Tab1 należy zamieścić sumę etatów za każdy miesiąc roku tych pracowników, za których świadczeniodawca poniósł koszty wynagrodzeń w danym roku. Oznacza, to, że jeżeli pracownik został zatrudniony 2 kwietnia i odszedł z pracy 11 kwietnia, zatem 0,33 etatu tego pracownika powinno się znaleźć w Tab1 pliku FK. Etaty muszą być współmierne z poniesionymi kosztami, gdyż wynagrodzenie tego pracownika zostało mu wypłacone i znalazło się po stronie kosztowej w arkuszu FK.OPK pliku FK w pozycji F lub G. Tym samym świadczeniodawca nie powinien wykazywać etatów pracowników przebywających na długotrwałych zwolnieniach/urlopach, gdyż to powoduje zaniżanie wyliczanych przez Agencję stawek personelu. Od momentu, kiedy pracownik zaczyna otrzymywać wynagrodzenie z ZUS (zatem świadczeniodawca nie ponosi kosztów jego zatrudnienia), jego etat nie powinien być wykazywany w Tab1.Po stronie kosztowej wykazaliśmy wynagrodzenia rezydentów w dwóch wierszach: refundowane i ze środków własnych. Jednakże wynagrodzenia ze środków własnych w pozycji h2 są premiami dla tych samych lekarzy rezydentów. Jak wykazać ich etaty w Tab1?

Jeżeli wynagrodzenie ze środków własnych jest tylko premią (nie dodatkowym dyżurem poza pracą rezydenta w normalnej ordynacji), to wówczas pozycja etatów h2 w Tab1 może pozostać niewypełniona (koniecznie natomiast prosimy o podanie liczby etatów w wierszu h1 w Tab1). W takim jednak przypadku prosimy o wpisanie wyjaśnienia/komentarza do pozycji h2.
W przypadku dyżurów pełnionych przez rezydentów - należy wypełnić pozycję h2 zarówno po stronie kosztowej, jak i etatów.Nie jesteśmy w stanie podać etatów lekarzy za realizację procedur medycznych, ponieważ wynagrodzenia za procedurę są de facto premią dla lekarzy pracujących w normalnej ordynacji. Co w takiej sytuacji?

W takim przypadku prosimy i po stronie kosztów i po stronie etatów wypełnić tylko pozycję f1 (normalna ordynacja) i pominąć pozycję f4 (zrealizowane procedury).W jaki sposób ustalić liczbę godzin pracy lekarzy, którzy są zatrudnieni - każdy na jeden etat - i dodatkowo realizują dyżury?

Jeśli nie macie Państwo dokładnej ewidencji godzin pracy proszę spróbować oszacować godziny w następujący sposób: suma ilości etatów wszystkich lekarzy x 160 godzin i suma ilości godzin dyżuru (dni robocze x 16 i 25/60 + dni wolne x 24) x ilość dyżurujących lekarzyW przypadku kontraktów lekarskich per procedura, czy możemy przyjąć, że 1 kontrakt zadaniowy = 1 etat?

Generalnie prosimy spróbować przełożyć zaangażowanie lekarza na czas - jeśli realizuje procedury raz w tygodniu średnio przez cały dzień to jest to odpowiednik 1/5 (0,2) etatu. Tylko takie podejście zapewni porównywalność stawek. We wspomnianym przykładzie przyjęcie 1 etatu zamiast 0,2 spowodowałoby obniżenie stawki godzinowej.Czy 1 lekarz to 1 etat?

Nie, ponieważ nie każdy pracownik pracuje w pełnym wymiarze godzin. W Tab1 prosimy podawać etaty wynikające z ilości przepracowywanych godzin. Przyjmujemy średnio, że 1 etat to 160 godzin w miesiącu.Etaty realne i nominalne - jak wykazywać w Tab1 etaty pracowników przebywających na urlopach, długotrwałych zwolnieniach lekarskich (ogólnie absencji)?

W Tab1 należy zachować współmierność między kosztami wynagrodzeń takich pracowników a etatami, tzn. jeśli ponosicie Państwo koszty wynagrodzeń takich pracowników, to prosimy także wykazywać ich etaty. Jeśli pracownik otrzymuje wynagrodzenie z ZUS (zatem nie ponosicie Państwo kosztów), to nie wykazujecie Państwo ich etatów w Tab1.Czy wykazywać w kosztach (i etatach) wynagrodzenia lekarzy, którzy nie świadczą usług na NFZ, obsługują tylko pacjentów prywatnych?

Jeśli w kosztach OPKu zaksięgowane są wszystkie koszty (jeśli nie wydzielane są koszty lekarzy obsługujących tylko pacjentów prywatnych), to prosimy w Tab1 także wykazać ich etaty.Jak przeliczać inne niż etat jednostki naliczania wynagradzania (np. umowa zlecenie, kontrakt itp.) na odpowiednik etatu?

Dopuszczalne jest przeliczanie innych form zatrudnienia na równoważnik etatów zgodnie z własną, stosowaną wewnętrznie metodą. Jeśli jednak nie mają Państwo swojej metody przeliczenia, proponujemy oszacowanie etatów z form zatrudnienia innych niż umowa o pracę przyjmując założenie, że jeden etat = 160 godzin miesięcznie (np. 120h/160h = 0,75 etatu).W związku z koniecznością przekazania informacji o etatach w Tab1, proszę o wytyczne, czy liczba etatów w Tab1 ma być sumą stanów zatrudnienia na koniec każdego miesiąca?

W Tab1 należy zamieścić sumę etatów za każdy miesiąc roku tych pracowników, za których świadczeniodawca poniósł koszty wynagrodzeń w danym roku. Oznacza, to, że jeżeli pracownik został zatrudniony 2 kwietnia i odszedł z pracy 11 kwietnia, zatem 0,33 etatu tego pracownika powinno się znaleźć w Tab1 pliku FK. Etaty muszą być współmierne z poniesionymi kosztami, gdyż wynagrodzenie tego pracownika zostało mu wypłacone i znalazło się po stronie kosztowej w arkuszu FK.OPK pliku FK w pozycji F lub G. Tym samym świadczeniodawca nie powinien wykazywać etatów pracowników przebywających na długotrwałych zwolnieniach/urlopach, gdyż to powoduje zaniżanie wyliczanych przez Agencję stawek personelu. Od momentu, kiedy pracownik zaczyna otrzymywać wynagrodzenie z ZUS (zatem świadczeniodawca nie ponosi kosztów jego zatrudnienia), jego etat nie powinien być wykazywany w Tab1.Po stronie kosztowej wykazaliśmy wynagrodzenia rezydentów w dwóch wierszach: refundowane i ze środków własnych. Jednakże wynagrodzenia ze środków własnych w pozycji h2 są premiami dla tych samych lekarzy rezydentów. Jak wykazać ich etaty w Tab1?

Jeżeli wynagrodzenie ze środków własnych jest tylko premią (nie dodatkowym dyżurem poza pracą rezydenta w normalnej ordynacji), to wówczas pozycja etatów h2 w Tab1 może pozostać niewypełniona (koniecznie natomiast prosimy o podanie liczby etatów w wierszu h1 w Tab1). W takim jednak przypadku prosimy o wpisanie wyjaśnienia/komentarza do pozycji h2.
W przypadku dyżurów pełnionych przez rezydentów - należy wypełnić pozycję h2 zarówno po stronie kosztowej, jak i etatów.W jaki sposób AOTMiT wylicza stawki godzinowe personelu?

Dzieląc roczne koszty wynagrodzeń przez roczną sumę etatów i przez 160 godzin w miesiącu pomniejszone o stały współczynnik godzin spędzanych poza miejscem pracy (urlopy itd.) otrzymujemy stawkę godzinową personelu.Czy wykazywać w kosztach (i etatach) wynagrodzenia lekarzy, którzy nie świadczą usług na NFZ, obsługują tylko pacjentów prywatnych?

Jeśli w kosztach OPKu zaksięgowane są wszystkie koszty (jeśli nie wydzielane są koszty lekarzy obsługujących tylko pacjentów prywatnych), to prosimy w Tab1 także wykazać ich etaty.W przypadku samozatrudnienia (KPiR), w której pozycji pliku FK powinno znaleźć się wynagrodzenie?

W przypadku samozatrudnienia, prosimy o zamieszczenie wynagrodzeń w odpowiedniej pozycji wynagrodzeń z umów cywilno-prawnych i kontraktów (część G), przykładowo w przypadku fizjoterapeuty - w poz. g10.Czy doliczać pochodne do kosztów wynagrodzeń personelu?

Tak, w pozycji F/G należy podać koszty osobowe a więc koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi obejmujące wszystkie koszty związane z zatrudnieniem pracowników, w tym w szczególności koszty wynagrodzeń ze stosunku pracy, składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy, również te płacone przez pracodawcę (składki ZUS emerytalne, rentowe, pomostowe, wypadkowe), a także pozostałe koszty związane z personelem takie jak odpisy na ZFŚS, składki PFRON, BHP, koszty szkoleń pracowników, odzieży ochronnej i roboczej.Czy w Tab2 wykazywać produkt w każdym oddziale, jeśli pacjent przechodzi z oddziału na oddział?

Nie, prosimy wykazać produkt tylko na oddziale, w którym pacjent został rozliczonyCzy w Tab2 wykazywać wszystkie produkty, czy tylko te rozliczone przez NFZ?

Prosimy o wykazanie wszystkich produktów, niezależnie od tego czy NFZ je rozliczył czy nie (koszty zostały poniesione i znajdują się w danych kosztowych)Nie jesteśmy w stanie podać kosztów utrzymania poszczególnych środków trwałych w Tab3. Co w takiej sytuacji?

Prosimy o wykazanie kosztów amortyzacji wszystkich środków trwałych w Tab3, natomiast w przypadku kosztów utrzymania, prosimy o wykazanie ich w miarę możliwości (przykładowo szczególnie przy środkach trwałych generujących wysokie koszty utrzymania). W przypadku środków trwałych leasingowanych/dzierżawionych, kiedy nie są ponoszone koszty amortyzacji, koszty utrzymania muszą być wypełnione.Jak wykazywać w Tab3 środki trwałe przypisane do kilku oddziałów?

Jeśli środek trwały księgowo przypisany jest do kilku oddziałów, to w Tab3 powinien być wykazany w każdym OPKu z właściwą częścią amortyzacji i/lub kosztów utrzymania przypadających na ten OPK oraz z wpisem w kolumnie 'Ilość sztuk środków trwałych i WNiP' w odpowiedniej części np. 0,25 (jeśli środek trwały przypisany jest do 4 oddziałów) lub w przypadku budynków w części wynikającej z udziału powierzchni danego OPK w całym budynku. Dodatkowo w takim przypadku prosimy o wpisanie w każdym OPKu pełnej wartości środka trwałego w kolumnie 'Wartość początkowa środka trwałego i WNiP'.Gdzie wykazać w Tab3 aparat USG na kółkach, przemieszczający się po oddziałach?

Taki środek trwały powinien być wykazany w OPKu, do którego jest księgowo przypisany, np. jeśli przypisany jest do Pracowni USG, to w Tab3 powinien być wykazany w OPKu Pracownia USG, nawet jeśli faktycznie wykorzystywany jest przez inne oddziały (koszty księgowane są w pracowni).

Jeśli zaś przypisany jest do kilku OPKów => wyjaśnienie jak wyżej.Jak wykazywać w Tab3 skasowany środek trwały?

Jeśli środek trwały zostanie skasowany w trakcie roku, prosimy wykazać właściwą liczbę miesięcy funkcjonowania tego środka trwałego (np. 3 miesiące, jeśli funkcjonował od I do III) oraz odpowiednią wartość amortyzacji i kosztów utrzymania za te miesiące.Jak wykazywać w Tab3 środek trwały, który się zamortyzował w ciągu roku?

Jeśli środek trwały zamortyzował się w trakcie roku, powiedzmy w kwietniu, prosimy zaznaczyć 1 (TAK) w kolumnie Zamortyzowany oraz jeśli ten środek trwały będzie w dalszym ciągu wykorzystywany (nie zostanie zlikwidowany), to prosimy wpisać 12 do kolumny Liczba miesięcy funkcjonowania środka trwałego i podać koszt amortyzacji za 4 miesiące, zaś koszty utrzymania roczne.Jak wykazać w Tab3 środek trwały zakupiony w grudniu?

Jeśli zostaną poniesione koszty amortyzacji za grudzień, to prosimy wykazać ten środek trwały z wpisaną liczbą miesięcy funkcjonowania jako 1. Jeśli koszty amortyzacji będą naliczane od stycznia, to taki środek trwały zostanie wykazany w pliku FK i Tab3 za następny rok.
Amortyzację środka trwałego zakupionego w grudniu prosimy ująć zgodnie z przyjętą w jednostce polityką rachunkowości; najczęściej jednostki korzystają z ustaw podatkowych i amortyzację ŚT ujmują w kosztach w miesiącu następnym po oddaniu ŚT do użytkowania; jednostki mogą także skorzystać z zapisów ustawy o rachunkowości (art. 32) i amortyzację ŚT rozpoczynać nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania, czyli oddane w grudniu (nie! zakupione), już w grudniu są amortyzowane.
Jednakże należy zauważyć, że w Rozporządzeniu dot standardu rachunku kosztów jest mowa o amortyzacji ekonomicznej, czyli amortyzacji obliczonej od wartości odtworzeniowej. Standard skłania się zatem do ujęcia amortyzacji wg prawa bilansowego, czyli ustalania amortyzacji na okres faktycznego okresu użyteczności.Czy wykazywać w Tab3 środki trwałe użyczone przez uniwersytet medyczny (koszty ich amortyzacji ponosi uniwersytet)?

W takim przypadku prosimy zaznaczyć 1 (TAK) w kolumnie "Najem /dzierżawa/leasing" dla wszystkich środków trwałych użyczonych przez uniwersytet i w miarę możliwości wypełnić kolumny "Wartość początkowa śr trwałego", "Rok zakupu śr trwałego" i "Roczny koszt utrzymania środka trwałego".Co z wartością początkową środka trwałego bardzo starego, kiedy wartość początkowa sprzed 30, 40 lat nie odpowiada wartości sprzętu dziś?

Prosimy podawać wartość początkową takiego środka trwałego - nie należy podawać wartości rynkowej podobnego środka trwałego. AOTMiT dolicza później do kosztów amortyzację odtworzeniową w takich przypadkach.Czy w TAB3 należy wykazywać środki trwałe niskocenne?

Istnieje możliwość przedstawienia w TAB3 wyposażenia oraz środków trwałych niskocennych. W takim przypadku należy wprowadzić kategorię środków trwałych c6. Opcjonalnie możliwe jest przedstawienie ich w jednym wierszu TAB3, bez konieczności wymieniania wszystkich takich środków - w takim przypadku należy wpisać "Środki trwałe niskocenne/wyposażenie" do kolumny "Nazwa środka trwałego" oraz wypełnić łączne koszty dla całej grupy w poszczególnych kolumnach. W zakładce FK_OPK koszt środków trwałych kategorii c6, prosimy podawać w pozycji "Pozostałe koszty".Czy wykazywać w Tab3 użyczone budynki (nieodpłatnie użytkowanie nieruchomości)?

W takim przypadku prosimy zaznaczyć 1 (TAK) w kolumnie Najem /dzierżawa/leasing dla wszystkich środków trwałych użyczonych przez uniwersytet i w miarę możliwości wypełnić kolumny "Wartość początkowa śr trwałego", "Rok zakupu śr trwałego" i "Roczny koszt utrzymania środka trwałego".Czy AOTMiT może dookreślić kategorie środków trwałych amortyzowanych (c1 do c5)?

Proponujemy przyjęcie do kategorii c1-c5 następujących grup środków trwałych z Klasyfikacji Środków Trwałych:
c1 = grupa 1 i 2;
c2 = grupy 3-6;
c3 = grupa 7;
c4 = grupa 8.Jak wykazywać amortyzację budynków (c1) w Tab3?

Jeśli w budynku znajduje się kilka oddziałów, to w Tab3 budynek powinien być wykazany w każdym OPKu z właściwą częścią w kolumnie „ILOŚĆ SZTUK ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WNIP” wynikającą z powierzchni danego oddziału, np. 0,12 jeśli powierzchnia oddziału stanowi 0,12 (12%) powierzchni całkowitej budynku. Dodatkowo w każdym OPKu należy podać pełną wartość budynku w kolumnie „WARTOŚĆ POCZĄTKOWA ŚRODKA TRWAŁEGO I WNIP”.Czy w wierszu J - wyżywienie pacjentów należy wpisywać koszt wsadu do kotła, czy koszt kuchni?

W pozycji J powinny znaleźć się koszty kuchni (nie tylko koszt wsadu do kotła)Jaki jest najlepszy sposób zaczytywania danych FK na stronę?

Najlepszą i najskuteczniejszą metodą wczytywania danych FK na stronę jest wgrywanie danych automatycznie z pliku excelowego poprzez IMPORT Excel. Poniżej instrukcja zaczytywania danych do narzędzia. Chodzi o to, że w opcji wgrywania danych z pliku excelowego zawsze macie Państwo u siebie swoją kopię wgranych danych więc nawet w przypadku incydentalnego usunięcia danych, bardzo łatwo jest zaczytać dane ponownie. Oczywiście ręczne wpisywanie (czy przeklejanie danych z innych plików) i zapisywanie danych w systemie jest także dopuszczalne, aczkolwiek nie jest zalecane.Czy możecie Państwo podać instrukcję wgrywania danych do narzędzia?

Instrukcja optymalnego zaczytywania danych FK do narzędzia - po zalogowaniu się na stronie https://dane-kosztowe.aotm.gov.pl/users/login/, należy:
1) Pobrać pusty plik FK w excelu – w tym celu należy kliknąć w przycisk POBIERZ WZÓR FK, zapisać go u siebie na dysku.
2) Uzupełnić plik excelowy Państwa danymi.
3) Zaczytać do systemu plik excelowy z danymi FK – w tym celu należy kliknąć w przycisk IMPORT EXCEL. Dane zaczytają się do wszystkich zakładek.
4) Jeżeli pojawią się komunikaty z błędami, należy je poprawić czyli poprawić dane w pliku excelowym i zaczytać go ponownie do systemu, gdyż system nadpisuje dane. W przypadkach kiedy błędu nie da się poprawić, należy wpisać wyjaśnienia w okienku UWAGI w OPKu, którego to dotyczy.
5) Po poprawieniu błędów, należy przesłać do AOTMiT dane do sprawdzenia – w tym celu należy kliknąć zielony przycisk PRZEŚLIJ DO WERYFIKACJI (wówczas czasowo dostęp do narzędzia będzie zablokowany).Do formularza wklejają się puste wartości, jak to naprawić?

Najczęściej w takiej sytuacji zaznaczony zakres obejmował puste kolumny. Na przykład kolumna została zwinięta ręcznie, nie ukryta co powoduje skopiowanie kolumny z pustymi wartościami. Podczas przeklejania niepożądane kolumny należy ukrywać opcją UKRYJ, lub tworzyć w oddzielnym arkuszu roboczą tabelkę do wklejenia na stronę.Czy możemy skracać nazwy ośrodków powstawania kosztów?

Nie. Prosimy żeby przy wprowadzaniu nazwy ośrodka kosztów podawać jego pełną nazwę, bez używania skrótów np. Odział chirurgii ogólnej zamiast Oddział chir.og.Nazwa OPK jest powtórzona, ale są to dwa oddzielne OPK'i, co zrobić w takiej sytacji?

Jeżeli dwie nazwy OPK są powtórzone, a ośrodki mają różne numery kont, należy rozróżnić je względem lokalizacji. Jeżeli takie rozróżnienie nie jest możliwe, należy wpisać przy ośrodkach kolejne cyfry np. Oddział Kardiologiczny 1, Oddział Kardiologiczny 2.Czy mogę zaciągnąć pliki bezpośrednio z pliku Excel?

Tak, od postępowania 32 udostępniamy opcję wgrania plików Excel. Żeby wgrać pliki należy wejść do podzakładki IMPORT EXCEL, a następnie wybrać wypełniony plik. Po kliknięciu przycisku WGRAJ PLIK, dane powinny pojawić się na Państwa koncie.Zakładka jest zaznaczono na czerwono i nie mogę zatwierdzić danych, co zrobić w takiej sytuacji?

Jeżeli zakładka ma kolor czerwony, to znaczy że w środku znajdują się jeszcze błędy. Prosimy o poprawienie błędów, a następnie o ponowne kliknięcie przycisku SPRAWDŹ DANE. W zakładkach Tab2, Tab3, i Analityka opisy błędów wyświetlają się obok wiersza, którego dotyczy błąd, dlatego mogą nie być widoczne "na pierwszy rzut oka". Po poprawieniu danych, komunikat powinien zniknąć.
Jeżeli w dalszym ciągu wyświetla się komunikat na czerwono o błędzie a dane zostały sprawdzone i są poprawne, prosimy o wpisanie w okienku UWAGI w danym OPKu, w którym wyświetla się komunikat, wyjaśnień, np. że dane zostały przez Państwo zweryfikowane i są poprawne.
Tego typu komentarze prosimy wpisać w każdym OPKu, w którym wyświetlają się komunikaty o błędzie.
Po wpisaniu wszystkich wyjaśnień, kiedy Państwa dane będą gotowe do zatwierdzenia, prosimy o kliknięcie przycisku PRZEŚLIJ DO AKCEPTACJI.Kod resortowy nie odpowiada nazwie, ale został wpisany poprawnie. Co zrobić w takiej sytuacji?

Szpitale często nazywają oddziały inaczej niż wskazuje na to kod resortowy. Jeżeli nazwa wpisana w formularzu jest zgodna ze stanem rzeczywistym, a sprawdzenie pokazuje błąd, prosimy o przesłanie do nas stosownej informacji, a my dodamy kolejne nazwy do słownika nazw OPK.Nie jesteśmy w stanie podać kosztów utrzymania poszczególnych środków trwałych w Tab3. Co w takiej sytuacji?

Prosimy o wykazanie kosztów amortyzacji wszystkich środków trwałych w Tab3, natomiast w przypadku kosztów utrzymania, prosimy o wykazanie ich w miarę możliwości (przykładowo szczególnie przy środkach trwałych generujących wysokie koszty utrzymania). W przypadku środków trwałych leasingowanych/dzierżawionych, kiedy nie są ponoszone koszty amortyzacji, koszty utrzymania muszą być wypełnione.Jak wykazywać w Tab3 środki trwałe przypisane do kilku oddziałów?

Jeśli środek trwały księgowo przypisany jest do kilku oddziałów, to w Tab3 powinien być wykazany w każdym OPKu z właściwą częścią amortyzacji i/lub kosztów utrzymania przypadających na ten OPK oraz z wpisem w kolumnie 'Ilość sztuk środków trwałych i WNiP' w odpowiedniej części np. 0,25 (jeśli środek trwały przypisany jest do 4 oddziałów) lub w przypadku budynków w części wynikającej z udziału powierzchni danego OPK w całym budynku. Dodatkowo w takim przypadku prosimy o wpisanie w każdym OPKu pełnej wartości środka trwałego w kolumnie 'Wartość początkowa środka trwałego i WNiP'.Gdzie wykazać w Tab3 aparat USG na kółkach, przemieszczający się po oddziałach?

Taki środek trwały powinien być wykazany w OPKu, do którego jest księgowo przypisany, np. jeśli przypisany jest do Pracowni USG, to w Tab3 powinien być wykazany w OPKu Pracownia USG, nawet jeśli faktycznie wykorzystywany jest przez inne oddziały (koszty księgowane są w pracowni).

Jeśli zaś przypisany jest do kilku OPKów => wyjaśnienie jak wyżej.Jak wykazywać w Tab3 skasowany środek trwały?

Jeśli środek trwały zostanie skasowany w trakcie roku, prosimy wykazać właściwą liczbę miesięcy funkcjonowania tego środka trwałego (np. 3 miesiące, jeśli funkcjonował od I do III) oraz odpowiednią wartość amortyzacji i kosztów utrzymania za te miesiące.Jak wykazywać w Tab3 środek trwały, który się zamortyzował w ciągu roku?

Jeśli środek trwały zamortyzował się w trakcie roku, powiedzmy w kwietniu, prosimy zaznaczyć 1 (TAK) w kolumnie Zamortyzowany oraz jeśli ten środek trwały będzie w dalszym ciągu wykorzystywany (nie zostanie zlikwidowany), to prosimy wpisać 12 do kolumny Liczba miesięcy funkcjonowania środka trwałego i podać koszt amortyzacji za 4 miesiące, zaś koszty utrzymania roczne.Czy wykazywać w Tab3 środki trwałe użyczone przez uniwersytet medyczny (koszty ich amortyzacji ponosi uniwersytet)?

W takim przypadku prosimy zaznaczyć 1 (TAK) w kolumnie "Najem /dzierżawa/leasing" dla wszystkich środków trwałych użyczonych przez uniwersytet i w miarę możliwości wypełnić kolumny "Wartość początkowa śr trwałego", "Rok zakupu śr trwałego" i "Roczny koszt utrzymania środka trwałego".Co z wartością początkową środka trwałego bardzo starego, kiedy wartość początkowa sprzed 30, 40 lat nie odpowiada wartości sprzętu dziś?

Prosimy podawać wartość początkową takiego środka trwałego - nie należy podawać wartości rynkowej podobnego środka trwałego. AOTMiT dolicza później do kosztów amortyzację odtworzeniową w takich przypadkach.Czy w TAB3 należy wykazywać środki trwałe niskocenne?

Istnieje możliwość przedstawienia w TAB3 wyposażenia oraz środków trwałych niskocennych. W takim przypadku należy wprowadzić kategorię środków trwałych c6. Opcjonalnie możliwe jest przedstawienie ich w jednym wierszu TAB3, bez konieczności wymieniania wszystkich takich środków - w takim przypadku należy wpisać "Środki trwałe niskocenne/wyposażenie" do kolumny "Nazwa środka trwałego" oraz wypełnić łączne koszty dla całej grupy w poszczególnych kolumnach. W zakładce FK_OPK koszt środków trwałych kategorii c6, prosimy podawać w pozycji "Pozostałe koszty".Czy wykazywać w Tab3 użyczone budynki (nieodpłatnie użytkowanie nieruchomości)?

W takim przypadku prosimy zaznaczyć 1 (TAK) w kolumnie Najem /dzierżawa/leasing dla wszystkich środków trwałych użyczonych przez uniwersytet i w miarę możliwości wypełnić kolumny "Wartość początkowa śr trwałego", "Rok zakupu śr trwałego" i "Roczny koszt utrzymania środka trwałego".Czy AOTMiT może dookreślić kategorie środków trwałych amortyzowanych (c1 do c5)?

Proponujemy przyjęcie do kategorii c1-c5 następujących grup środków trwałych z Klasyfikacji Środków Trwałych:
c1 = grupa 1 i 2;
c2 = grupy 3-6;
c3 = grupa 7;
c4 = grupa 8.Jak wykazywać amortyzację budynków (c1) w Tab3?

Jeśli w budynku znajduje się kilka oddziałów, to w Tab3 budynek powinien być wykazany w każdym OPKu z właściwą częścią w kolumnie „ILOŚĆ SZTUK ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WNIP” wynikającą z powierzchni danego oddziału, np. 0,12 jeśli powierzchnia oddziału stanowi 0,12 (12%) powierzchni całkowitej budynku. Dodatkowo w każdym OPKu należy podać pełną wartość budynku w kolumnie „WARTOŚĆ POCZĄTKOWA ŚRODKA TRWAŁEGO I WNIP”.Czy wykazywać w kosztach (i etatach) wynagrodzenia lekarzy, którzy nie świadczą usług na NFZ, obsługują tylko pacjentów prywatnych?

Jeśli w kosztach OPKu zaksięgowane są wszystkie koszty (jeśli nie wydzielane są koszty lekarzy obsługujących tylko pacjentów prywatnych), to prosimy w Tab1 także wykazać ich etaty.Prowadzimy Księgę Przychodów i Rozchodów. Gdzie zaznaczyć informację, że nie prowadzimy pełnej księgowości?

W przypadku świadczeniodawców prowadzących Księgę Przychodów i Rozchodów, prosimy wpisać w zakładce DANE OGÓLNE w okienku UWAGI: Księga Przychodów i Rozchodów.Czy obowiązuje nas przesłanie analityki (prowadzimy Księgę Przychodów i Rozchodów)?

W takim przypadku analityka nie musi być uzupełniona (jeśli jednak jesteście Państwo w stanie przedstawić analitykę choćby w stopniu ogólnym, wówczas prosimy ją załączyć)W przypadku samozatrudnienia (KPiR), w której pozycji pliku FK powinno znaleźć się wynagrodzenie?

W przypadku samozatrudnienia, prosimy o zamieszczenie wynagrodzeń w odpowiedniej pozycji wynagrodzeń z umów cywilno-prawnych i kontraktów (część G), przykładowo w przypadku fizjoterapeuty - w poz. g10.Czy w kosztach wynagrodzeń personelu należy również ująć rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe?

Prosimy nie uwzględniać rezerw na odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe w kosztach wynagrodzeń w pozycji F i G.
W przypadku wypłaconych odpraw czy nagród - prosimy o uwzględnienie ich w wynagrodzeniach w odpowiedniej kategorii personelu, przy czym w takim przypadku prosimy o wpisanie wyjaśnień w okienku UWAGI, że w pozycji np. f4 znajduje się wypłacona nagroda czy odprawa w wysokości ... (podać konkretną kwotę).Co należy ujmować w pozycji "Transport medyczny"?

Transport medyczny to wszystkie koszty bezpośrednio związane z pacjentem, takie jak przewóz pacjenta, przewóz próbek na badania, transport krwi itp.
Koszty, których bezpośrednio nie można przyporządkować do pacjenta np. przewóz gazów medycznych, aparatów, urządzeń, prania itp. należy podać w pozycji "Pozostałe koszty".Gdzie wykazywać darowiznę środków trwałych, żywności, leków i wyrobów medycznych?

Otrzymana darowizna stanowi przychód organizacji. Dlatego prosimy o wykazanie darowizn w pozycji „Przychody z innych tytułów”(zakładka FK). Darowizna w momencie rozchodu/ eksploatacji staje się kosztem. Dlatego prosimy o uwzględnianie kosztu darowizn:
- żywności - w zależności od postępowania w pozycji J -„Pozostałe koszty” w postępowaniu 27 (ZOL) albo w pozycji J -„Wyżywienie pacjentów” w postępowaniach od 23.
- leków i wyrobów medycznych – w pozycji B -„Koszty leków i wyrobów medycznych”,
- środków trwałych – w zakładce Tab3.Jak wykazywać darowiznę środków trwałych, żywności, leków i wyrobów medycznych, jeśli jej wartość jest nieznana?

Wszystkie darowizny bez względu na ich przedmiot należy wycenić w wartości pieniężnej. Tylko wtedy mogą być ujęte w księgach rachunkowych. Darowiznę można wycenić bazując na wartości wpisanej w umowie z darczyńcą, fakturze, oświadczeniu darczyńcy oraz podmiotu obdarowanego bądź wartości rynkowej takiego samego bądź podobnego przedmiotu dostępnego na rynku.Czy mogę zaciągnąć pliki bezpośrednio z pliku Excel?

Tak, od postępowania 32 udostępniamy opcję wgrania plików Excel. Żeby wgrać pliki należy wejść do podzakładki IMPORT EXCEL, a następnie wybrać wypełniony plik. Po kliknięciu przycisku WGRAJ PLIK, dane powinny pojawić się na Państwa koncie.Czy w TAB3 należy wykazywać środki trwałe niskocenne?

Istnieje możliwość przedstawienia w TAB3 wyposażenia oraz środków trwałych niskocennych. W takim przypadku należy wprowadzić kategorię środków trwałych c6. Opcjonalnie możliwe jest przedstawienie ich w jednym wierszu TAB3, bez konieczności wymieniania wszystkich takich środków - w takim przypadku należy wpisać "Środki trwałe niskocenne/wyposażenie" do kolumny "Nazwa środka trwałego" oraz wypełnić łączne koszty dla całej grupy w poszczególnych kolumnach. W zakładce FK_OPK koszt środków trwałych kategorii c6, prosimy podawać w pozycji "Pozostałe koszty".W przypadku samozatrudnienia (KPiR), w której pozycji pliku FK powinno znaleźć się wynagrodzenie?

W przypadku samozatrudnienia, prosimy o zamieszczenie wynagrodzeń w odpowiedniej pozycji wynagrodzeń z umów cywilno-prawnych i kontraktów (część G), przykładowo w przypadku fizjoterapeuty - w poz. g10.Czy w kosztach wynagrodzeń personelu należy również ująć rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe?

Prosimy nie uwzględniać rezerw na odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe w kosztach wynagrodzeń w pozycji F i G.
W przypadku wypłaconych odpraw czy nagród - prosimy o uwzględnienie ich w wynagrodzeniach w odpowiedniej kategorii personelu, przy czym w takim przypadku prosimy o wpisanie wyjaśnień w okienku UWAGI, że w pozycji np. f4 znajduje się wypłacona nagroda czy odprawa w wysokości ... (podać konkretną kwotę).Pozycja "Pozostałe koszty"

Wszystkie inne pozycje, które nie zostały wyszczególnione w części podstawowej II arkusza FK.OPK (pozycje od B do J) powinny zostać zsumowane i wklejone do tego pola.Czy możemy przekazać OPK (blok) z niepełnymi kosztami w postępowaniu Onkologia?

Każdy OPK niezależnie od postępowania powinien zawsze zawierać pełne koszty, czyli przykładowo blok operacyjny w postępowaniu z zakresu onkologii powinien zawierać pełne koszty, czyli także te dotyczące innych zakresów. Idąc dalej, przykładowo oddział chirurgiczny w postępowaniu z zakresu onkologii także powinien pełne koszty z systemu FK wraz z pełną statystyką medyczną w Tab2, zatem sprawozdane produkty w Tab2 nie powinny być tylko te onkologiczne, lecz wszystkie!
Dlatego za określony rok dany OPK może być sprawozdany do AOTMiT tylko raz.Czy musimy przekazywać dane za OPK, które w naszej placówce są na podwykonawstwie?

Jeżeli świadczeniodawca ma zawartą umowę z NFZ a podwykonawca realizuje te świadczenia zdrowotne i za swoją usługę wystawia świadczeniodawcy faktury, to istnieje możliwość przekazania danych FK w pliku FK przez świadczeniodawcę w takim ośrodku kosztów tylko wówczas, jeżeli świadczeniodawca=zleceniodawca będzie w stanie uzyskać szczegółowe informacje od podwykonawcy wymagane w pliku FK, czyli przykładowo wynagrodzenie personelu medycznego w rozbiciu na grupy zawodowe wraz z etatami, koszty leków i wyrobów medycznych itd. Innymi słowami, należy w takim przypadku uzupełnić wszystkie te pozycje pliku FK, które świadczeniodawca uzupełniłby, gdyby sam realizował określone świadczenia zdrowotne i zatrudniał personel dedykowany do obsługi pacjentów.
Jeżeli świadczeniodawca nie uzyska wszystkich wymaganych informacji od podwykonawcy, wówczas nie trzeba przekazywać danych z takiego OPK, ale prosimy o taką informację, takie OPK zostaną przekwalifikowane do niepełnych danych (Tab4).Które OPKi to medyczne a które niemedyczne na liście OPK?

Dotyczy większości postępowań (zgodnie ze wskazaniami z wniosku o udostępnienie danych) - oprócz postępowań skróconych.
To, który ośrodek kosztów (OPK) jest ośrodkiem z którego świadczeniodawca przekazuje pełne dane FK (czyli FK.OPK, Tab1, Tab2 i Tab3), a z którego niepełne dane FK (czyli Tab4) w określonym postępowaniu, zwykle jest określone we Wnioskach o udostępnienie danych bądź w pismach, w których Prezes AOTMiT występuje o przekazanie danych wyceniając określone świadczenie.
Generalnie w większości postępowań, na listę OPK należy wpisać wszystkie OPKi medyczne i niemedyczne, przy czym dla OPKów z uproszczonymi danymi (co jest określone we Wniosku / piśmie prezesa AOTMiT) należy wybrać krzyżyk w kolumnie UPROSZCZONE DANE FK.
W szczególnych przypadkach, niektóre OPK medyczne mogą zostać przekazane jako niepełne na podstawie listy OPK uzgodnionej z AOTMiT (listy OPK z kosztami całkowitymi przed rozksięgowaniem) - w tym celu należy skontaktować się z Agencją na adres dane-kosztowe@aotm.gov.pl.Czy możecie Państwo wyjaśnić jak szybko wgrać listę OPK ze 188 OPKami?

Instrukcja wgrania listy OPK do narzędzia:
1) Wgrywając listę OPK do narzędzia, najlepiej przygotować listę OPK w excelu w 4 kolumnach wg poniższego wzoru:
NR_OPK // NAZWA_OPK // KOD_RESORTOWY // ROK
gdzie ROK oznacza rok, za który dane FK będą przekazane.
2) Następnie należy dodać pola na dole strony (przycisk DODAJ POLA), przykładowo mając 188 OPKów medycznych i niemedycznych można dodać 200 pól.
3) Po dodaniu pustych 200 rekordów, można wkleić listę OPK czyli skopiować z pliku excelowego całą swoją listę OPK ze 188 OPKami (czyli 188 rekordów w 4 kolumnach) i stojąc w pierwszym wierszu w pierwszym wolnym polu po lewej stronie, należy wkleić całą listę.
4) OPKi z uproszczoną FK należy zaznaczyć w kolumnie UPROSZCZONE DANE FK, zgodnie z wyjaśnieniem zamieszczonym w poprzednim FAQ.
5) Po wklejeniu całej listy i zaznaczeniu OPKów z uproszczonymi danymi, należy zapisać dane – przycisk ZAPISZ na dole strony.
6) Aby wysłać listę do AOTMiT, należy wybrać zielony przycisk znajdujący się u góry strony po lewej stronie PRZEŚLIJ DO AOTMiT.Które OPKi są z pełnymi danymi FK a które z uproszczonymi danymi FK na liście OPK w postępowaniu nr 54?

Na listę OPK w 54 postępowaniu należy wpisać wszystkie OPKi medyczne i niemedyczne, zgodnie z poniższym wyjaśnieniem, ale tylko do OPKów z pkt A trzeba będzie przekazywać pełne dane FK (czyli FK.OPK, Tab1, Tab2 i Tab3). Do pozostałych OPKów z pkt. B - uproszczone dane (czyli Tab4).
Wymagane OPKi w postępowaniu 54:
A. PEŁNE DANE FK (FK.OPK, Tab1, Tab2 i Tab3) dla:
1. Wszystkich oddziałów i bloków operacyjnych z kodami resortowymi 4***
2. Wszystkich poradni z kodami resortowymi 1***
3. Wskazanych pracowni z kodami resortowymi:
a) 7102, 7222, 7230, 7232, 7234, 7300, 7500, 7950, 7960, 7962
b) Innych pracowni, których koszty całkowite są równe lub większe od 2 mln zł
B. NIEPEŁNE (UPROSZCZONE) DANE FK (Tab4) dla:
1) OPK pomocniczych niemedycznych (bez kodów resortowych)
2) Innych OPK medycznych (np. pozostałych pracowni, innych niż wymienionych w punkcie A)
3) Innych OPK z pozostałymi kodami resortowymiKtóre OPKi są z pełnymi danymi FK a które z uproszczonymi danymi FK na liście OPK w postępowaniu nr 55?

Na listę OPK w 55 postępowaniu należy wpisać wszystkie OPKi medyczne i niemedyczne, zgodnie z poniższym wyjaśnieniem, ale tylko do OPKów z pkt A trzeba będzie przekazywać pełne dane FK (czyli FK.OPK, Tab1, Tab2 i Tab3). Do pozostałych OPKów z pkt. B - uproszczone dane (czyli Tab4).
Wymagane OPKi w postępowaniu 55:
A. PEŁNE DANE FK (FK.OPK, Tab1, Tab2 i Tab3) dla:
1. Wszystkich oddziałów i bloków operacyjnych z kodami resortowymi 4***
2. Wybranych poradni z kodami resortowymi: 1050, 1240, 1500, 1506, 1540, 1610
3. Wskazanych pracowni z kodami resortowymi:
a) 7910, 7102, 7222, 7230, 7232, 7234, 7300, 7500, 7950, 7960, 7962
b) Innych pracowni, których koszty całkowite są równe lub większe od 2 mln zł
B. NIEPEŁNE (UPROSZCZONE) DANE FK (Tab4) dla:
1) OPK pomocniczych niemedycznych (bez kodów resortowych)
2) Innych OPK medycznych (np. pozostałych pracowni, innych niż wymienionych w punkcie A)
3) Innych OPK z pozostałymi kodami resortowymiGdzie można znaleźć pomoc przy kwalifikowaniu kont analitycznych do kategorii kosztowych pliku FK?

Powiązanie poszczególnych kont analitycznych zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2020 roku w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców z kategoriami kosztowymi pliku FK znajdują się w pliku MAPOWANIE KONT w zakładce INSTRUKCJA: https://dane-kosztowe.aotm.gov.pl/instrukcja/pliki/mapowanie-kont