Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
  
Gdzie wykazywać darowiznę środków trwałych, żywności, leków i wyrobów medycznych?

Otrzymana darowizna stanowi przychód organizacji. Dlatego prosimy o wykazanie darowizn w pozycji „Przychody z innych tytułów”(zakładka FK). Darowizna w momencie rozchodu/ eksploatacji staje się kosztem. Dlatego prosimy o uwzględnianie kosztu darowizn:
- żywności - w zależności od postępowania w pozycji J -„Pozostałe koszty” w postępowaniu 27 (ZOL) albo w pozycji J -„Wyżywienie pacjentów” w postępowaniach od 23.
- leków i wyrobów medycznych – w pozycji B -„Koszty leków i wyrobów medycznych”,
- środków trwałych – w zakładce Tab3.Jak wykazywać darowiznę środków trwałych, żywności, leków i wyrobów medycznych, jeśli jej wartość jest nieznana?

Wszystkie darowizny bez względu na ich przedmiot należy wycenić w wartości pieniężnej. Tylko wtedy mogą być ujęte w księgach rachunkowych. Darowiznę można wycenić bazując na wartości wpisanej w umowie z darczyńcą, fakturze, oświadczeniu darczyńcy oraz podmiotu obdarowanego bądź wartości rynkowej takiego samego bądź podobnego przedmiotu dostępnego na rynku.