Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
  
Pozycja "Pozostałe koszty"

Wszystkie inne pozycje, które nie zostały wyszczególnione w Tab 1 (pozycje od B do K) powinny zostać zsumowane i wklejone do tego pola.Czy w kosztach wynagrodzeń personelu należy również ująć rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe?

Prosimy nie uwzględniać rezerw na odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe w kosztach wynagrodzeń w pozycji F i G.
W przypadku wypłaconych odpraw czy nagród - prosimy o uwzględnienie ich w wynagrodzeniach w odpowiedniej kategorii personelu, przy czym w takim przypadku prosimy o wpisanie wyjaśnień w okienku UWAGI, że w pozycji np. f4 znajduje się wypłacona nagroda czy odprawa w wysokości ... (podać konkretną kwotę).W przypadku samozatrudnienia (KPiR), w której pozycji pliku FK powinno znaleźć się wynagrodzenie?

W przypadku samozatrudnienia, prosimy o zamieszczenie wynagrodzeń w odpowiedniej pozycji wynagrodzeń z umów cywilno-prawnych i kontraktów (część G), przykładowo w przypadku fizjoterapeuty - w poz. g10.Czy w TAB3 należy wykazywać środki trwałe niskocenne?

Istnieje możliwość przedstawienia w TAB3 wyposażenia oraz środków trwałych niskocennych. W takim przypadku należy wprowadzić kategorię środków trwałych c6. Opcjonalnie możliwe jest przedstawienie ich w jednym wierszu TAB3, bez konieczności wymieniania wszystkich takich środków - w takim przypadku należy wpisać "Środki trwałe niskocenne/wyposażenie" do kolumny "Nazwa środka trwałego" oraz wypełnić łączne koszty dla całej grupy w poszczególnych kolumnach. W zakładce FK_OPK koszt środków trwałych kategorii c6, prosimy podawać w pozycji "Pozostałe koszty".Czy możemy przekazać OPK (blok) z niepełnymi kosztami w postępowaniu Onkologia?

Każdy OPK niezależnie od postępowania powinien zawsze zawierać pełne koszty, czyli przykładowo blok operacyjny w postępowaniu z zakresu onkologii powinien zawierać pełne koszty, czyli także te dotyczące innych zakresów. Idąc dalej, przykładowo oddział chirurgiczny w postępowaniu z zakresu onkologii także powinien pełne koszty z systemu FK wraz z pełną statystyką medyczną w Tab2, zatem sprawozdane produkty w Tab2 nie powinny być tylko te onkologiczne, lecz wszystkie!
Dlatego za określony rok dany OPK może być sprawozdany do AOTMiT tylko raz.