Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
  
Które OPKi to medyczne a które niemedyczne na liście OPK?

Dotyczy większości postępowań (zgodnie ze wskazaniami z wniosku o udostępnienie danych) - oprócz postępowania 54:
Na listę OPK należy wpisać wszystkie OPKi medyczne i niemedyczne, zgodnie z poniższym wyjaśnieniem, ale tylko do OPKów z pkt.1 trzeba będzie przekazywać pełną FK (czyli FK.OPK, Tab1, Tab2 i Tab3). Do pozostałych OPKów z pkt. 2 - uproszczone dane (czyli Tab4):
1. Oddziały (wszystkie) i bloki operacyjne z kodami resortowymi 4*** (za wyjątkiem apteki 4922), pracownie 7230,7232,7234,7912,7950,7960 i 7962 są OPKami medycznymi – dla których przekazujecie Państwo pełny zakres danych czyli FK.OPK, Tab1, Tab2 i Tab3.
2. OPKi pomocnicze niemedczyne oraz poradnie, pracownie z kodami resortowymi niewymienionymi w pkt.1 oraz inne OPKi z pozostałymi kodami resortowymi oraz apteką 4922- są OPKami z uproszczonymi danymi, dla nich nie jest wymagana pełna FK, wymagane będą tylko dane w Tab4 czyli koszty całkowite OPK. Prosimy kliknąć krzyżyk w kolumnie UPROSZCZONE DANE FK dla tych OPKów.Czy możecie Państwo wyjaśnić jak szybko wgrać listę OPK ze 188 OPKami?

Instrukcja wgrania listy OPK do narzędzia:
1) Wgrywając listę OPK do narzędzia, najlepiej przygotować listę OPK w excelu w 4 kolumnach wg poniższego wzoru:
NR_OPK // NAZWA_OPK // KOD_RESORTOWY // ROK
gdzie ROK oznacza rok, za który dane FK będą przekazane.
2) Następnie należy dodać pola na dole strony (przycisk DODAJ POLA), przykładowo mając 188 OPKów medycznych i niemedycznych można dodać 200 pól.
3) Po dodaniu pustych 200 rekordów, można wkleić listę OPK czyli skopiować z pliku excelowego całą swoją listę OPK ze 188 OPKami (czyli 188 rekordów w 4 kolumnach) i stojąc w pierwszym wierszu w pierwszym wolnym polu po lewej stronie, należy wkleić całą listę.
4) OPKi z uproszczoną FK należy zaznaczyć w kolumnie UPROSZCZONE DANE FK, zgodnie z wyjaśnieniem zamieszczonym w poprzednim FAQ.
5) Po wklejeniu całej listy i zaznaczeniu OPKów z uproszczonymi danymi, należy zapisać dane – przycisk ZAPISZ na dole strony.
6) Aby wysłać listę do AOTMiT, należy wybrać zielony przycisk znajdujący się u góry strony po lewej stronie PRZEŚLIJ DO AOTMiT.Które OPKi są z pełnymi danymi FK a które z uproszczonymi danymi FK na liście OPK w postępowaniu nr 54?

Na listę OPK w 54 postępowaniu należy wpisać wszystkie OPKi medyczne i niemedyczne, zgodnie z poniższym wyjaśnieniem, ale tylko do OPKów z pkt A trzeba będzie przekazywać pełne dane FK (czyli FK.OPK, Tab1, Tab2 i Tab3). Do pozostałych OPKów z pkt. B - uproszczone dane (czyli Tab4).
Wymagane OPKi w postępowaniu 54:
A. PEŁNE DANE FK (FK.OPK, Tab1, Tab2 i Tab3) dla:
1. Wszystkich oddziałów i bloków operacyjnych z kodami resortowymi 4***
2. Wszystkich poradni z kodami resortowymi 1***
3. Wskazanych pracowni z kodami resortowymi:
a) 7102, 7222, 7230, 7232, 7234, 7300, 7500, 7950, 7960, 7962
b) Innych pracowni, których koszty całkowite są równe lub większe od 2 mln zł
B. NIEPEŁNE (UPROSZCZONE) DANE FK (Tab4) dla:
1) OPK pomocniczych niemedycznych (bez kodów resortowych)
2) Innych OPK medycznych (np. pozostałych pracowni, innych niż wymienionych w punkcie A)
3) Innych OPK z pozostałymi kodami resortowymi