Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
  
Czy wykazywać w pozostałych przychodach odpis równoległy do amortyzacji środka trwałego zakupionego z dotacji a zaksięgowanego w pozostałych przychodach operacycjnych?

Jeśli dotacja otrzymana jest na zakup środka trwałego to przychód uznawany jest proporcjonalnie do dokonanych odpisów amortyzacyjnych - zatem tak, możecie Państwo wykazywać je w pozycji "Przychody z innych tytułów" w arkuszu FK.OPK.Gdzie w pliku FK zamieszczać przychody z tytułu refundacji wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek?

Prosimy o zamieszczenie ich w wierszu "Przychody z innych tytułów".Jak korygować przychody w przypadku pacjentów, którzy przechodzą z oddziału na oddział?

Prosimy przekazać nam przychody w takiej wysokości, w jakiej wykazujecie je Państwo na potrzeby wewnętrzne. Jeśli w jednostce są one korygowane za pomocą rozliczeń wewnętrznych, prosimy o ich dokonanie. Jeśli jednostka nie dokonuje takich rozliczeń, prosimy wykazać koszty na oddziale wypisującym pacjenta.Czy przychody np. z tytułu chemioterapii zamieszczać w przychodach oddziału onkologicznego?

Tak, jeśli koszty związane z chemioterapią znajdują się w kosztach oddziału onkologicznego. Zasadą ogólną jest, że w oddziale zamieszczamy te rodzaje przychodów, które są współmierne z kosztami zaksięgowanymi w danym oddziale.Gdzie zamieszczać przychody z tytułu refundacji wynagrodzeń lekarzy rezydentów?

Przychody z tytułu refundacji wynagrodzeń rezydentów powinny być zamieszczone w wierszu - Przychody z innych tytułów. Jednocześnie koszty wynagrodzeń refundowanych powinny się znaleźć w wierszu h1 - refundowane wynagrodzenia rezydentów.