Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
  
Czy w kosztach wynagrodzeń personelu należy również ująć rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe?

Prosimy nie uwzględniać rezerw na odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe w kosztach wynagrodzeń w pozycji F i G.
W przypadku wypłaconych odpraw czy nagród - prosimy o uwzględnienie ich w wynagrodzeniach w odpowiedniej kategorii personelu, przy czym w takim przypadku prosimy o wpisanie wyjaśnień w okienku UWAGI, że w pozycji np. f4 znajduje się wypłacona nagroda czy odprawa w wysokości ... (podać konkretną kwotę).