Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
  
Czy wykazywać w kosztach (i etatach) wynagrodzenia lekarzy, którzy nie świadczą usług na NFZ, obsługują tylko pacjentów prywatnych?

Jeśli w kosztach OPKu zaksięgowane są wszystkie koszty (jeśli nie wydzielane są koszty lekarzy obsługujących tylko pacjentów prywatnych), to prosimy w Tab1 także wykazać ich etaty.Etaty realne i nominalne - jak wykazywać w Tab1 etaty pracowników przebywających na urlopach, długotrwałych zwolnieniach lekarskich (ogólnie absencji)?

W Tab1 należy zachować współmierność między kosztami wynagrodzeń takich pracowników a etatami, tzn. jeśli ponosicie Państwo koszty wynagrodzeń takich pracowników, to prosimy także wykazywać ich etaty. Jeśli pracownik otrzymuje wynagrodzenie z ZUS (zatem nie ponosicie Państwo kosztów), to nie wykazujecie Państwo ich etatów w Tab1.Czy 1 lekarz to 1 etat?

Nie, ponieważ nie każdy pracownik pracuje w pełnym wymiarze godzin. W Tab1 prosimy podawać etaty wynikające z ilości przepracowywanych godzin. Przyjmujemy średnio, że 1 etat to 160 godzin w miesiącu.W przypadku kontraktów lekarskich per procedura, czy możemy przyjąć, że 1 kontrakt zadaniowy = 1 etat?

Generalnie prosimy spróbować przełożyć zaangażowanie lekarza na czas - jeśli realizuje procedury raz w tygodniu średnio przez cały dzień to jest to odpowiednik 1/5 (0,2) etatu. Tylko takie podejście zapewni porównywalność stawek. We wspomnianym przykładzie przyjęcie 1 etatu zamiast 0,2 spowodowałoby obniżenie stawki godzinowej.W jaki sposób ustalić liczbę godzin pracy lekarzy, którzy są zatrudnieni - każdy na jeden etat - i dodatkowo realizują dyżury?

Jeśli nie macie Państwo dokładnej ewidencji godzin pracy proszę spróbować oszacować godziny w następujący sposób: suma ilości etatów wszystkich lekarzy x 160 godzin i suma ilości godzin dyżuru (dni robocze x 16 i 25/60 + dni wolne x 24) x ilość dyżurujących lekarzyNie jesteśmy w stanie podać etatów lekarzy za realizację procedur medycznych, ponieważ wynagrodzenia za procedurę są de facto premią dla lekarzy pracujących w normalnej ordynacji. Co w takiej sytuacji?

W takim przypadku prosimy i po stronie kosztów i po stronie etatów wypełnić tylko pozycję f1 (normalna ordynacja) i pominąć pozycję f4 (zrealizowane procedury).Po stronie kosztowej wykazaliśmy wynagrodzenia rezydentów w dwóch wierszach: refundowane i ze środków własnych. Jednakże wynagrodzenia ze środków własnych w pozycji h2 są premiami dla tych samych lekarzy rezydentów. Jak wykazać ich etaty w Tab1?

Jeżeli wynagrodzenie ze środków własnych jest tylko premią (nie dodatkowym dyżurem poza pracą rezydenta w normalnej ordynacji), to wówczas pozycja etatów h2 w Tab1 może pozostać niewypełniona (koniecznie natomiast prosimy o podanie liczby etatów w wierszu h1 w Tab1). W takim jednak przypadku prosimy o wpisanie wyjaśnienia/komentarza do pozycji h2.
W przypadku dyżurów pełnionych przez rezydentów - należy wypełnić pozycję h2 zarówno po stronie kosztowej, jak i etatów.Jak przeliczać inne niż etat jednostki naliczania wynagradzania (np. umowa zlecenie, kontrakt itp.) na odpowiednik etatu?

Dopuszczalne jest przeliczanie innych form zatrudnienia na równoważnik etatów zgodnie z własną, stosowaną wewnętrznie metodą. Jeśli jednak nie mają Państwo swojej metody przeliczenia, proponujemy oszacowanie etatów z form zatrudnienia innych niż umowa o pracę przyjmując założenie, że jeden etat = 160 godzin miesięcznie (np. 120h/160h = 0,75 etatu).