Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
  
Czy AOTMiT może dookreślić kategorie środków trwałych amortyzowanych (c1 do c5)?

Proponujemy przyjęcie do kategorii c1-c5 następujących grup środków trwałych z Klasyfikacji Środków Trwałych:
c1 = grupa 1 i 2;
c2 = grupy 3-6;
c3 = grupa 7;
c4 = grupa 8.Czy wykazywać w Tab3 użyczone budynki (nieodpłatnie użytkowanie nieruchomości)?

W takim przypadku prosimy zaznaczyć 1 (TAK) w kolumnie Najem /dzierżawa/leasing dla wszystkich środków trwałych użyczonych przez uniwersytet i wypełnić kolumnę "Wartość początkowa śr trwałego" oraz w miarę możliwości kolumny: "Rok zakupu śr trwałego" i "Roczny koszt utrzymania środka trwałego".Co z wartością początkową środka trwałego bardzo starego, kiedy wartość początkowa sprzed 30, 40 lat nie odpowiada wartości sprzętu dziś?

Prosimy podawać wartość początkową takiego środka trwałego - nie należy podawać wartości rynkowej podobnego środka trwałego. AOTMiT dolicza później do kosztów amortyzację odtworzeniową w takich przypadkach.Czy wykazywać w Tab3 środki trwałe użyczone przez uniwersytet medyczny (koszty ich amortyzacji ponosi uniwersytet)?

W takim przypadku prosimy zaznaczyć 1 (TAK) w kolumnie "Najem /dzierżawa/leasing" dla wszystkich środków trwałych użyczonych przez uniwersytet i wypełnić kolumnę "Wartość początkowa śr trwałego" oraz w miarę możliwości kolumny: "Rok zakupu śr trwałego" i "Roczny koszt utrzymania środka trwałego".Jak wykazać w Tab3 środek trwały zakupiony w grudniu?

Jeśli zostaną poniesione koszty amortyzacji za grudzień, to prosimy wykazać ten środek trwały z wpisaną liczbą miesięcy funkcjonowania jako 1. Jeśli koszty amortyzacji będą naliczane od stycznia, to taki środek trwały zostanie wykazany w pliku FK i Tab3 za następny rok.
Amortyzację środka trwałego zakupionego w grudniu prosimy ująć zgodnie z przyjętą w jednostce polityką rachunkowości; najczęściej jednostki korzystają z ustaw podatkowych i amortyzację ŚT ujmują w kosztach w miesiącu następnym po oddaniu ŚT do użytkowania; jednostki mogą także skorzystać z zapisów ustawy o rachunkowości (art. 32) i amortyzację ŚT rozpoczynać nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania, czyli oddane w grudniu (nie! zakupione), już w grudniu są amortyzowane.
Jednakże należy zauważyć, że w Rozporządzeniu dot standardu rachunku kosztów jest mowa o amortyzacji ekonomicznej, czyli amortyzacji obliczonej od wartości odtworzeniowej. Standard skłania się zatem do ujęcia amortyzacji wg prawa bilansowego, czyli ustalania amortyzacji na okres faktycznego okresu użyteczności.Gdzie wykazać w Tab3 aparat USG na kółkach, przemieszczający się po oddziałach?

Taki środek trwały powinien być wykazany w OPKu, do którego jest księgowo przypisany, np. jeśli przypisany jest do Pracowni USG, to w Tab3 powinien być wykazany w OPKu Pracownia USG, nawet jeśli faktycznie wykorzystywany jest przez inne oddziały (koszty księgowane są w pracowni).

Jeśli zaś przypisany jest do kilku OPKów => wyjaśnienie jak wyżej.Jak wykazywać w Tab3 środki trwałe przypisane do kilku oddziałów?

Jeśli środek trwały księgowo przypisany jest do kilku oddziałów, to w Tab3 powinien być wykazany w każdym OPKu z właściwą częścią amortyzacji i/lub kosztów utrzymania przypadających na ten OPK oraz z wpisem w kolumnie 'Ilość sztuk środków trwałych i WNiP' w odpowiedniej części np. 0,25 (jeśli środek trwały przypisany jest do 4 oddziałów) lub w przypadku budynków w części wynikającej z udziału powierzchni danego OPK w całym budynku. Dodatkowo w takim przypadku prosimy o wpisanie w każdym OPKu pełnej wartości środka trwałego w kolumnie 'Wartość początkowa środka trwałego i WNiP'.Nie jesteśmy w stanie podać kosztów utrzymania poszczególnych środków trwałych w Tab3. Co w takiej sytuacji?

Prosimy o wykazanie kosztów amortyzacji wszystkich środków trwałych w Tab3, natomiast w przypadku kosztów utrzymania, prosimy o wykazanie ich w miarę możliwości (przykładowo szczególnie przy środkach trwałych generujących wysokie koszty utrzymania). W przypadku środków trwałych leasingowanych/dzierżawionych, kiedy nie są ponoszone koszty amortyzacji, koszty utrzymania muszą być wypełnione.Czy w TAB3 należy wykazywać środki trwałe niskocenne?

Istnieje możliwość przedstawienia w TAB3 wyposażenia oraz środków trwałych niskocennych. W takim przypadku należy wprowadzić kategorię środków trwałych c6. Opcjonalnie możliwe jest przedstawienie ich w jednym wierszu TAB3, bez konieczności wymieniania wszystkich takich środków - w takim przypadku należy wpisać "Środki trwałe niskocenne/wyposażenie" do kolumny "Nazwa środka trwałego" oraz wypełnić łączne koszty dla całej grupy w poszczególnych kolumnach. W zakładce FK_OPK koszt środków trwałych kategorii c6, prosimy podawać w pozycji "Pozostałe koszty".Jak wykazywać w Tab3 środek trwały, który się zamortyzował w ciągu roku?

Jeśli środek trwały zamortyzował się w trakcie roku, powiedzmy w kwietniu, prosimy zaznaczyć 1 (TAK) w kolumnie Zamortyzowany oraz jeśli ten środek trwały będzie w dalszym ciągu wykorzystywany (nie zostanie zlikwidowany), to prosimy wpisać 12 do kolumny Liczba miesięcy funkcjonowania środka trwałego i podać koszt amortyzacji za 4 miesiące, zaś koszty utrzymania roczne.Jak wykazywać w Tab3 skasowany środek trwały?

Jeśli środek trwały zostanie skasowany w trakcie roku, prosimy wykazać właściwą liczbę miesięcy funkcjonowania tego środka trwałego (np. 3 miesiące, jeśli funkcjonował od I do III) oraz odpowiednią wartość amortyzacji i kosztów utrzymania za te miesiące.Jak wykazywać amortyzację budynków (c1) w Tab3?

Jeśli w budynku znajduje się kilka oddziałów, to w Tab3 budynek powinien być wykazany w każdym OPKu z właściwą częścią w kolumnie „ILOŚĆ SZTUK ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WNIP” wynikającą z powierzchni danego oddziału, np. 0,12 jeśli powierzchnia oddziału stanowi 0,12 (12%) powierzchni całkowitej budynku. Dodatkowo w każdym OPKu należy podać pełną wartość budynku w kolumnie „WARTOŚĆ POCZĄTKOWA ŚRODKA TRWAŁEGO I WNIP”.