Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
  
Czy wykazywać w kosztach (i etatach) wynagrodzenia lekarzy, którzy nie świadczą usług na NFZ, obsługują tylko pacjentów prywatnych?

Jeśli w kosztach OPKu zaksięgowane są wszystkie koszty (jeśli nie wydzielane są koszty lekarzy obsługujących tylko pacjentów prywatnych), to prosimy w Tab1 także wykazać ich etaty.W jaki sposób AOTMiT wylicza stawki godzinowe personelu?

Dzieląc roczne koszty wynagrodzeń przez roczną sumę etatów i przez 160 godzin w miesiącu pomniejszone o stały współczynnik godzin spędzanych poza miejscem pracy (urlopy itd.) otrzymujemy stawkę godzinową personelu.Po stronie kosztowej wykazaliśmy wynagrodzenia rezydentów w dwóch wierszach: refundowane i ze środków własnych. Jednakże wynagrodzenia ze środków własnych w pozycji h2 są premiami dla tych samych lekarzy rezydentów. Jak wykazać ich etaty w Tab1?

Jeżeli wynagrodzenie ze środków własnych jest tylko premią (nie dodatkowym dyżurem poza pracą rezydenta w normalnej ordynacji), to wówczas pozycja etatów h2 w Tab1 może pozostać niewypełniona (koniecznie natomiast prosimy o podanie liczby etatów w wierszu h1 w Tab1). W takim jednak przypadku prosimy o wpisanie wyjaśnienia/komentarza do pozycji h2.
W przypadku dyżurów pełnionych przez rezydentów - należy wypełnić pozycję h2 zarówno po stronie kosztowej, jak i etatów.W przypadku samozatrudnienia (KPiR), w której pozycji pliku FK powinno znaleźć się wynagrodzenie?

W przypadku samozatrudnienia, prosimy o zamieszczenie wynagrodzeń w odpowiedniej pozycji wynagrodzeń z umów cywilno-prawnych i kontraktów (część G), przykładowo w przypadku fizjoterapeuty - w poz. g10.Czy doliczać pochodne do kosztów wynagrodzeń personelu?

Tak, w pozycji F/G należy podać koszty osobowe a więc koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi obejmujące wszystkie koszty związane z zatrudnieniem pracowników, w tym w szczególności koszty wynagrodzeń ze stosunku pracy, składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy, również te płacone przez pracodawcę (składki ZUS emerytalne, rentowe, pomostowe, wypadkowe), a także pozostałe koszty związane z personelem takie jak odpisy na ZFŚS, składki PFRON, BHP, koszty szkoleń pracowników, odzieży ochronnej i roboczej.